تشخیص اصالت قرص فیناستراید فین پشیا

لینک خرید محصول از فروشگاه 

برای خرید کلیک کنید

 

نحوه تخشیص اصالت قرص فین پشیا

 

لینک برخی از سایت های هندی فروش اینترنتی فین پشیای اصل:

Adon

IndiaMart (نیاز به Vpn برای باز شدن لینک)

Mooc (نیاز به Vpn برای باز شدن لینک)

 

از طریق عکس های زیر اصالت قرص را میتوان به راحتی تشخیص داد

فین پشیای اصل:

 

فین پشیای تقلبی:

نمونه اول

نمونه دومهیچ مطلبی یافت نشد